مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

Butterfly Valve

نام اصلی نام فارسی مکانیزم حرکت Disk Bidirectional/Unidirectional Butterfly شیر پروانه ای چرخشی Rotary Bidirectional

Check Valve

شیر یکطرفه Check Valve در کلیه سیستم های پروسس یا انتقال سیال و شبکه­های حامل سیالات با فازهای مختلف، بخش­هایی وجودارد که نیاز است از جریانهای برگشتی جلوگیری شود. این بخش­ها می­تواند خروجی یک پمپ یا کمپرسور باشد، یا سیتمی که سیال را در خلاف جهت جاذبه انتقال می­دهد یا سیال از یک سیستم اندازه […]

Butterfly Valve

نام اصلی نام فارسی مکانیزم حرکت Disk Bidirectional/Unidirectional Butterfly شیر پروانه ای چرخشی Rotary Bidirectional

Check Valve

شیر یکطرفه Check Valve در کلیه سیستم های پروسس یا انتقال سیال و شبکه­های حامل سیالات با فازهای مختلف، بخش­هایی وجودارد که نیاز است از جریانهای برگشتی جلوگیری شود. این بخش­ها می­تواند خروجی یک پمپ یا کمپرسور باشد، یا سیتمی که سیال را در خلاف جهت جاذبه انتقال می­دهد یا سیال از یک سیستم اندازه […]