مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

GLobe Valve

شیر کروی یا Globe Valve شیر کروی به  لحاظ حرکت مجرابند یا دیسک(Disk)، در دسته شیر­های خطی یا Linear می­باشد و مجرابند آن بشکل یک دیسک می­باشد که قسمت انتهایی آن به شکل کروی یا مخروطی ساخته می­شود و با قرارگیری روی یک حلقه نشیمن یا Seat Ring مسیر را باز، بسته یا به میزان […]

Gate Valve

شیر دروازه­ای یا Gate Valve شیر دروازه­ای به  لحاظ حرکت مجرا بند یا دیسک(Disk)، در دسته شیرهای خطی یا Linear قرار می گیرد و مجرابند آن بشکل یک دیسک یا یک صفحه تخت می­باشد که بین دو حلقه نشیمن یا Seat Ring بالا و پایین رفته و مسیر را باز یا بسته می نماید و […]

GLobe Valve

شیر کروی یا Globe Valve شیر کروی به  لحاظ حرکت مجرابند یا دیسک(Disk)، در دسته شیر­های خطی یا Linear می­باشد و مجرابند آن بشکل یک دیسک می­باشد که قسمت انتهایی آن به شکل کروی یا مخروطی ساخته می­شود و با قرارگیری روی یک حلقه نشیمن یا Seat Ring مسیر را باز، بسته یا به میزان […]

Gate Valve

شیر دروازه­ای یا Gate Valve شیر دروازه­ای به  لحاظ حرکت مجرا بند یا دیسک(Disk)، در دسته شیرهای خطی یا Linear قرار می گیرد و مجرابند آن بشکل یک دیسک یا یک صفحه تخت می­باشد که بین دو حلقه نشیمن یا Seat Ring بالا و پایین رفته و مسیر را باز یا بسته می نماید و […]