سنسورها

سنسورها

تعریف سنسور یا المان : به آن قسمت از اندازه گیر که کمیت فرایندی را به کمیتی دیگر قابل خواندن یا انتقال می نماید گویند.

انتخاب نوع سنسورها که یک مبحث مهم و اساسی در کنترل فرآیند می باشد . زیرا سیستم کنترل تنها قادر به کنترل متغیرهایی خواهد بود ، که از وضعیت آنها به موقع ، و به درستی اطلاع داشته باشد .

کارشناسان طراح سیستم کنترل یک واحد فرآیندی، جهت کسب توانایی در انتخاب تجهیزات موردنیاز، باید فرآیند و اصول حاکم بر آن را به خوبی درک کرده، و با روش ها و تجهیزات مختلف اندازه گیری کمیت های فوق، آشنایی کامل داشته باشند.

Temperature(دما )

Pressure(فشار)

Level(سطح)

Flow(فلو)