سنسور-فشار

سنسور های فشار

که دارای 3 نوع می باشدBordoun

C  Type

در نوع C سیال از پایین وارد شده و چون انتهای آن بسته است فشار وارده باعث حرکت می شود.

کاربرد : دقت بالا و فشارهای پایین

 

Helicals

کاربرد : برای دامنه های بالا فشار تا 1000  بار

 

Spiral

Accuracy  = 0.5%

 

Diaphragm

Bellows

Pizo

 

سنسور های فشار

Diaphragm

دیافراگم صفحه ای است که وقتی فشار به آن وارد میشود انحنا به آن ایجاد می شود.

کاربرد : برای دامنه فشار بالا و دقت پایین –  برای DPT استفاده می شود.

 

Bellows

کاربرد : فشار پایین – فشار خلاء

 

Pizo

ساختار این سنسورها کریستالی است . یعنی با وارد شدن فشار به آنها یک ولتاژ الکتریکی در دو سر ساختار کریستالی وارد می شود.

کاربرد : در ترنسمیترها استفاده شده . دامنه فشار بالا و دقت خوب – سنسورهای ……… از PIZO استفاده میشود.

موجهایی که برای انتقال نیازمند محیط مادی است موج مکانیکی است.

 

Bordoun

اساس عملکردی بردن در واقع حرکتی است ناشی از فشار سیال که توسط یک مکانیسمی به عقربه منتقل میشود. نوع و دامنه فشار و دقت آن باعث انتخاب سینورهای فشار است

شامل 3 نوع زیر می باشد :

C Type – Spiral- Helical

دامنه حرکتی بیشتر ، رنج فشار بیشتری را می توانند پوشش دهند.

Bellows

یک شکل آکاردن مانندی است که حرکت آن مثل مدلهای بردن است . با استفاده از مکانیسمی فشار منتقل شده و باعث حرکت عقربه های Gauge میشود. از این نوع در فشارهای 1-2  Bar استفاده میشود. فشارهای زیر اتمسفر را که بشکنیم فشار منفی است فشار خلاء Vaccum یا فشار منفی گیج است.

 

Diaphragm

دیافراگم سنجش مناسب برای اختلاف فشار است. چون بصورت صفحه ای است که از دو طرف به آن فشار وارد میشود . در بردن از یک طرف فشار وارد میشود. دیافراگم دقت مناسب نداشته و برای فشارهای 0 تا 1 بار استفاده میشود (استاندارد ISP)  کاربرد آن ، برای جائیکه اختلاف فشار را میخواهیم بسنجیم .. مثل DPI