پروژه های انجام شده – فیلم

استفاده از رسکیوتیپ جهت ترمیم شلنگ گان جوشکاری در خط تولید بدنه پراید در پارس خودرو


نشت گیری آنلاین روی لوله گالوانیزه