پروژه های انجام شده – تصویر

.

نشت گیری شلنگ تحت فشار گاز R134a مربوط به دستگاه شارژ کولر اتومبیل


استفاده از رسکیوتیپ جهت ترمیم شلنگ گان جوشکاری در خط تولید بدنه پراید در پارس خودرو


اعمال نوار رسکیو بر روی خط C2 در محل سایت پتروشیمی مروارید واقع در شهرستان عسلویه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

rescue-morvarid


.