نشاندهنده ها

 

(LG)  Level Gauge                                                             

LG بحث مهمی است و از لحاظ قیمت از بقیه   Gaugeها بیشتر است و چون اطلاعاتش مهم است از لحاظ نحوه نصب نیز اهمیت دارد.

LG Tubular Type  

این نوع گیج برای فشارهای تا 5 بار استفاده می شود و این نوع گیج دیگر در صنعت نفت استفاده نمی شود.

 

LG Reflex Type

این نوع LG ها برای خواندن Level به راحتی قرائت نمی شود. برای حالتهایی که مایع و گاز را باهم داریم و به علت بی رنگ بودن سیال مایع قرائت سطح مایع مشکل است، از این روش می توان استفاده کرد. ( با استفاده از شکست نور) گیج باعث می شود که گاز بصورت سفید و مایع کمی تیره تر بنظر برسد.

 

LG Transparent Type

این نوع LG برای سیالاتی که آلوده و کثیف ، لَزِج و خشن هستند.

 

LG Magnetic Type

در این نوع ، سطح سیال را با استفاده از یک شناور مغناطیسی که حرکت آن مطابق با تغییرات سطح سیال می باشد و در داخل یک چمبر (لوله ای که شناور را احاطه کرده) انجام میشود و در نتیجه موجب تغییر صفحات فلاپرها و چرخش 180 درجه ای آنها می شود می تواند سطح بدن را بدون آنکه سیال دیده بشود به اپراتور نشان بدهد.

 

تفاوت رفلکس و Transparent :

Reflex را از یک طرف می توان دید ولی  Transparent از دو طرف دیده می شود.