شیر آلات(Valve)

شیرها تجهیزاتی هستند که بر یک یا چند ویژگی سیال تأثیر می گذارند تا به یکی از وظایف ذیل منتهی شود :

1- قطع و وصل جریان

2- تنظیم جریان

3- کنترل فشار

4- انحراف جریان

5- یکسو نمودن جریان (Check Valve)

 

 

انواع شیر آلات متداول در صنعت

1- Gate Valve یا شیر دروازه ای

2- GLobe Valve یا شیر کروی

3- Plug Valve یا شیر سماوری

4- Ball Valve یا شیر توپی

5- Check Valve یا شیر یک طرفه

6- Butterfly Valve یا شیر پروانه ای