شامل 5 دسته زیر می باشد :

Rosemount- 3051CFP Integral Orifice Flow Meter-photo-farahamtajhizpayam

Orifice plate

Compact Annubar

Rosemount-2051cfc-Compact-annubar-photo-faraham-tajhihz-payam

Compact Orifice Plate


Rosemount flowmeter-2051cfc-compact-orifice-plate-photo