نوشته‌ها

نمایشگاه برق-96

چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با همکاری وزارت نیرو تاریح 19 و 20 تیرماه 96نمایشگاه برق

در دانشگاه تهران برگزار گردید و از محصولات Rescue Tape استقبال گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rescue electric رسکیوتیپ در نمایشگاه برق