پرشر سوئیچ

Wika  –  Ashcroft  –  Donfoss –  Honeywell  –  Omega  –  Hydac


 

پرشر سوئیچ چیست ؟ (Pressure Switch)

یک پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار دستگاهی است که …

یک پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار دستگاهی است که طی یک مکانیسم ساده ، زمانی که در مسیر ورودی آن به فشار مورد نظر می رسد ، یک کنتاکت الکتریکی را فعال می کند و این کنتاکت به صورت یک سیگنال الکتریکی به محل مورد نظر فرمان می دهد.

در پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار نیز مانند مانومتر یا گیج فشار ، از همان المان های تبدیل کننده فشار به حرکت مکانیکی بهره می جویند که این المان ها در حقیقت فشار را حس می کنند و آن را به صورت یک عمل مکانیکی در اختیار ما قرار می دهند. پرشر سوئیچ طراحی شده تا روند عملکرد فشار در سیستم را مونیتور کند و زمانی که فشار به میزان ست شده (Set Point) می رسد ، پرشر سوئیچ طی یک پروسه که این پروسه با توجه به نوع پرشر سوئیچ متفاوت است ، به صورت یک کلید الکتریکی فرمان را ارسال میکند.

 

انواع سوئیچ : (از لحاظ کنتاکتها)

SPDT

DPDT

سوئیچ فشار از نوع دو پل دو طرفه (DPDT) مشخص شوند:  (استاندارد IPS)

Rating :

10 A – 110 V                                                           M-IN 110

IPS

 

IP : 65                 Out door : 65

Level Switch

www.maynetrol

switch Type   :

Float   A

B  Displacer    می تواند دقیق تر باشد

 

Installation :

A     Topmounted (internal)   اتصال ممکن است از حالت ext بزرگتر باشد.

B     External     (1”  و 2” )

 

سوئیچ : دارای یک مکانیسم ساده هستند زمانیکه در مسیر ورودی آنها فشار به نقطه Set point برسد . یک کنتاکت الکتریکی فعال شده و به عنوان یک سیگنال به محل مورد نظر فرمان داده می شود.

 

Pressure Switch :

Sensor  :

1 bonrdon

2 Diaphragm

 

فشاری که در آن سوئیچ تغییر وضعیت می دهد.   Set point

Decreasing

  • PSL
  • PSLL

Increasing

  • PSH
  • PSHH

 

یک نوع شناور مورد استفاده مغناطیسی وجود دارد که مانند سوئیچ عمل میکند . شناور ، آهن ربا  را در داخل یک لوله غیر مغناطیسی بالا و پایین می برد ، در خارج از لوله نیز یک فلز تابع ( ماده جذب کننده مغناطیسی) بر روی نقطه اتکا قرار دارد. هرچه آهنربای داخل لوله به فلز تابع نزدیکتر گردد ، فلز بر کشش نیز غلبه کرده و آهن ربا را به طرف خود می کشد در نتیجه یک حرکت مکانیکی در اثر تغییر سطح بوجود می آید . این حرکت می تواند در سوئیچ الکتریکی نوع جیوه ای و یا برای حرکت فلاپر یا شیر پایلوت نیوماتیکی کوچک و غیره استفاده می شود.

 

Temperature Switch :

  • Sensor

A     Bimetal

B       Filled Sys

  • Set Point : نقطه ای که در آن سوئیچ عمل میکند ، توسط فرایند
  • Dead Band  : حداقل 1%   FS
  • Range : با توجه به مقدار Set point انتخاب می شود یکی از انتخابهای مناسب بازه Operating می باشد.