با توجه به نیاز صنعت کشور، محصولات شرکت فراهم تجهیز پیام در پنج دسته زیر عرضه می گردد.

استانداردها و انتشارات