فشار سنج Pressure gauge

وسیله ای که با آن فشار سیال را نسبت به فشار جو اندازه گیری می کند و به صورت محلی (Local) نشان می دهد را فشار سنج می گویند.

چنانچه ورودی فشارسنج به نقطه ای متصل نباشد عقربه نشانگر فشار، عدد صفر را نشان خواهد داد. به این نوع فشار سنج ها گیج های فشار نیز می گویند.

.

انواع پرشر گیج :

  • آنالوگ
  • دیجیتال

(PGT-30 Series)Pocket Test Gauges