سنسور-دما

سنسورهای دما :

Bimetal

از دو فلز غیر هم جنس که با هم Fix شده اند درست شده اند. دما برای هر دو فلز یکسان و آنها فرق می کند.در اثر افزایش دما ، طول افزایش می یابد . فلز زیری انحنا کمتر و بالایی انحنا بیشتر می یابد و باعث میشود برای هر دو یکسان شود. این انحنا مبنای اندازه گیری دماست و تحت یک مکانیسم  خاصل انتقال دارد.

کاربرد در TG و بعضی وقتها در TS

سنسورهایی که در گیج ایجاد میشود باعث یک حرکت میشود

(Resistance Terminal Detection) RTD
سنسورهای دمایی هستند که در اثر تغییرات دما ، مقدار مقاومت تغییر می کند. در واقع الماس حساس به دماست . متداولترین نوع RTD (PT100) است. یعنی در دمای صفر درجه مقاومت آن 100 است . کاربرد RTD و ترموکوبل در ترنسمیترهاست.

 

Thermocouple (ترموکوپل)

از دو فلز غیر همجنس رسانا یا نیمه رسانا ساخته شده اند که بهم وصل اند. در اثر گرم شدن محل اتصال آنها در دو سر آزاد ، جریان الکتریکی خفیفی ایجاد می شود ( با میلی آمپر سنج اندازه گیری میشود)شدت جریان با گرما رابطه دارد. سپس از ترموکوپل می توان بعنوان یک دماسنج استفاده شود مثلاً در ریخته گری و کوره های ذوب فلز دو سر دیگر آن به ترنسمیتر می رود. ترموکوپل سیگنال خطی کمی را به داخل ترنسمیتر میدهد و سیگنال تولید میشود.

کاربرد ترنسمیترها و رنج اندازه گیری 1500 C°

 

BULB

کپسولی است که Gas داخل آن است و برای عملکرد آن از انبساط گاز استفاده میشود و در اثر تغییر انبساط گاز ، تغییر دما ایجاد میشود.

 

تقسیم بندی RTD و ترموکوپل

ترموکوپل                                                                                   RTD

دامنه وسیعتر                                                                     دقت بهتر و دامنه محدودتر

Accuracy  : کمترین مقدار اندازه گیری یا تفاوت بین مقدار واقعی کمیت مقدار اندازه گیری شده .

Encluser / Cover/  : این سه اصطلاح ، بدنه اندازه گیری محسوب شده تمهیدات لازم برای شرایط محیطی (رطوبت ، ناحیه خطر ) در مورد آن فراهم گردد.