دستورالعمل استفاده

  • Rescue Tape  را دور نقطه مورد نظر بپیچانید و در نظر داشته باشید که باید تا حد نهایت نوار را کشید. Rescue Tape  را در اولین دور بر روی خود بپیچانید و در دورهای بعدی به صورت 50% بر روی لایه قبل بپیچانید.برای تضمین کار حداقل 2 برابر آنرا بکشید و برای نشت های پرفشار تا نهایت امکان کشش ایجاد کنید. هر چه قدر محکم تر بر روی  پروزه مورد نظر پیچیده شود، نتیجه سریع تر و قوی تری خواهد داد.

نکته : در نظر داشته باشید که از 3 الی 5 اینچ از هر طرف مکان موردنظر بایستی پیچیدن آغاز و اتمام گردد. نوار حداقل باید 3 تا 5 لایه پیچیده شود.

01

  • همینطور  Rescue Tapeرا روی پروژه موردنظر بگردانید به طوری که 50% آن بر روی خودش قرار بگیرد. بنابراین 50% عرض آن به وسیله لایه بعدی ( پیچش بعدی) پوشانده خواهد شد. اولین و آخرین گردش بایستی 100% و به طور کامل بر لایه قبل قرار بگیرد. بسته به نوع پروژه، ممکن است ایجاد لایه های اضافی لازم باشد.

02

  • ایجاد تغییرات و باز و بستن Rescue Tape بر روی پروژه فقط در چند ثانیه اول بعد از بستن مناسب می باشد. تلاش برای باز و بسته کردن بعد از 1 دقیقه توصیه نمیشود.

نکته : جهت اطمینان و پرهیز از ایجاد حباب در زیر فشار، بسیار مهم است که هنگام اجرا Rescue Tape را تا بیشترین حد امکان بکشید و نهایت کشش را ایجاد کرد.

نکته 2: در صورت استفاده به عنوان عایق الکتریکی، نیازی نیست که تا نهایت کشش ایجاد شود.

03