جریان سیال (Flow) :

در این مبحث ما به دنبال سنجش حرکت سیال می باشیم. حرکت و جریان پذیری خاصیت سیالات می باشد. این خاصیت بر خلاف خاصیت جامدات است که ساکن می باشد. به همین دلیل انتقال سیالات به راحتی امکانپذیر می باشد. در کارخانجات و عملیات های صنعتی می بایست میزان انتقال سیالات را به طور دقیق سنجید.

ابزار های سنجش و کنترل جریان سیال :

.

فلو و فلومتری :

اندازه گیری و کنترل جریال سیال در بسیاری از فرایندهای صنعتی مانند صنایع نفت و گاز ، صنایع غذایی و شیمیایی ضروری و حیاتی می باشد .

مقدار جریان که به نام فلو یا دبی شناخته می شود عبارتست از مقدار سیال عبوری از هر نقطه مسیر در واحد زمان که به صورت حجمی ،حجمی و یا مولی بیان می گردد . اگر سرعت سیال را با علامت V و جرم مخصوص آن را با P نشان دهیم ، دبی جرمی سیال که از سطحی با مساحت A عبور کند برابر با :

………=V.A

………=P.V.A