ترانسمیتر فشار Pressure Transmitter

وسیله ای است که فشار را اندازه گیری کرده و به مکانی دیگر مثل اتاق کنترل منتقل می نماید.

Pressure Transmitter

 (ترانسمیتر فشار): فشار سنج هایی که فشار اندازه گیری شده را بر روی سیستم کنترل یا پنل اپراتور نشان می دهندو توانایی ارسال سیگنال های الکتریکی و پنوماتیکی به اتاق کنترل  را دارند ترانسمیتر فشار می گویند.

transmitter